Fragment regulaminu

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie listem poleconym.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. umów dotyczących świadczeń, które nie są pieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kleinta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.
 5. Kupujący może zwrócić towar noszący ślady użytkowania, jednak Sprzedający w tej sytuacji może zmniejszyć zwracaną kwotę o „zmniejszoną wartość”.
 6. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta w konto bankowe .
 7. Klient odsyła towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Klient przed odesłaniem towaru powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, celem poinformowania o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży.
 9. Jeśli Klient wybrał niestandardowy, droższy, sposób dostawy (np. dostawa tego samego dnia), wówczas Sprzedający może zwrócić koszt dostawy w wysokości najtańszej dostępnej formy.
 10. Miejscowość, data

   

  Imię i nazwisko konsumenta

  Adres zamieszkania

   

  Nazwa i adres przedsiębiorcy

   

   

   

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

   

  Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

  odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

   

  Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

  lub na konto nr ...........................................................................................................................

   

  Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

   

   

   

  podpis Konsumenta

   

   

   

     [1] Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

  2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

  3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

   

   

   

  Źródło: www.konsument.um.warszawa.pl